Szolgáltató neve: P1 MAGAZINE Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 18.

Adószám: 25868005-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-082827

továbbiakban: Szolgáltató

A Szolgáltató által értékesített online és offline médiumok hirdetéseinek megrendelése egyben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek – továbbiakban ÁSZF - elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg a módosított / aktualizált ÁSZF-t a Szolgáltató a honlapján közzé nem teszi, illetve annak változásárairól írásban nem értesíti partnereit – legkésőbb 1 hónappal a hatálybalépés előtt.

A Szolgáltató által értékesített hirdetések a Szolgáltató és a reklámozó (vagy a reklámozó megbízásából a reklámszolgáltató, az ügynökség; a továbbiakban együtt: Reklámozó) közötti eseti vagy éves szerződések alapján kerülnek közzétételre. A jelen általános feltételek valamennyi szerződésre irányadók, feltéve, hogy a felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 1. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma
 1. A Szolgáltató a hirdetés megrendelését kizárólag írásban – akár az általa kidolgozott megrendelőlapon, akár a reklámozó által írt megrendelő alapján – a megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el.

A megrendelésben a reklámozónak azonosítható módon – a cég- vagy egyéb hivatalos nyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően – meg kell neveznie:

 • A Reklámozó vállalkozása nevét – Ügynökség esetén a hirdető ügyfél nevét is
 • A Reklámozó székhelyét és postacímét
 • A Reklámozó adó- és bankszámlaszámát
 • A Reklámozó számlázási címét
 • A Reklámozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét
 • A hirdetendő termék vagy szolgáltatás és a megrendelés pontosan meghatározott – elérési út szerinti – felületét és időtartamát
 • A kreatívok leadási határidejét
 • A megbízási díj és a kedvezmények mértékét
 • A megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét
 1. A szerződés azzal jön létre, hogy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés megkötése után kerülhet sor.
 1. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a hirdetési megrendelést elsősorban az ÁSZF vonatkozó pontjai alapján, illetve egyéb ok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha ismétlődő megjelenés esetén a megrendelés egy részét már teljesítette.
 1. Szolgáltató a megrendelés bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el.
 1. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatokban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A Szolgáltató a szerződésben csak a Reklámozó által megjelölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonja maga után.
 1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a hirdetés közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségek merülnek fel, azok Reklámozót terhelik. Amennyiben Reklámozó a hirdetés előállításához vagy annak esetleges átdolgozásához, kijavításához a Szolgáltató segítségét kéri, ezt a Szolgáltató külön díjazásért vállalja.
 1. Hirdetések és a szerződés lebonyolítása
 1. A reklámozónak a megrendeléshez kész hirdetési anyagot kell mellékelnie. Abban az esetben, ha a Reklámozó a hirdetését nyomdakészen (elektronikus nyomdai felhasználásra alkalmas formában) juttatja el a Szolgáltatóhoz, a hirdetés sajtóhibájáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. Amennyiben az anyag átadása után merül fel valamilyen változtatás iránti igény, ennek bejelentésekor új nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni a Reklámozó. Változtatás iránti igény bejelentése és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie. Ha bejelentett változtatási igény után az új anyagot a Reklámozó határidőre nem küldi meg, a Szolgáltató az eredeti reklámot teszi közzé, vagy – ha a Reklámozó ezt kéri – a közzétételt mellőzi, de ebben az esetben a hirdetés teljes árát ki kell fizetni.
 1. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Reklámozó felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi főbb kritériumok az irányadóak:
 • jpg, gif, animált gif, flash vagy egyéb videó formátum minősége,
 • a Szolgáltató által megadott (pixel és Mb) mérettel való egyezőség,
 • hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Reklámozó számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége,
 • a hirdetésbe ágyazott érkező oldal helyessége.
 1. A Reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy jogait (szerzői jogok, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz, megjelölésekhez fűződő jogok, személyhez fűződő jogok, stb.). Tudomásul veszi egyúttal, hogy az adatok valóságáért, a reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a reklám által történő megsértéséért kizárólag őt terheli felelősség. Szolgáltató az ezzel kapcsolatos jogvitákból eredően elszenvedett károkat, kötelezettségeket a megrendelőre hárítja.
 1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a lap arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá a technikai formája miatt nem realizálható hirdetések közzétételét a Szolgáltató jogosult megtagadni.
 1. A Szolgáltató a reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is köteles elvégezni. Ha a Szolgáltató megítélése szerint hirdetés szövegében érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.
 1. A Szolgáltató kizárólag a Reklámozó ezirányú írásos kérésére küld korrektúra levonatot és színnyomatot. A felmerülő költségek minden esetben a Reklámozót terhelik. Amennyiben a Reklámozó a próbanyomatot a megadott határidőig visszaküldi, a Szolgáltató a kért változtatásokat figyelembe veszi. Ha a határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, a Szolgáltató a hirdetést elfogadottnak tekinti. A hallgatás minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.
 1. A hirdetések kinyomtatásánál a Szolgáltató garantálja a nyomtatási technológia feltételeitől elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a Reklámozónak igénye lehet kompenzációra, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél sérelmet szenvedett.
 1. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Szolgáltatón kívül álló okból nem jelenik meg, a Szolgáltató a hirdetést a Reklámozóval egyeztetett más lapszámban megjelenteti.
 1. Szolgáltató fenntartja a jogot a kiadványok megjelenési időpontjának módosítására, továbbá a kiadvány megjelenésének törlésére, erről azonban minden esetben köteles előre, írásban értesíteni a Reklámozót. A megjelenések időpontjának módosításából vagy a kiadvány megjelenésének törléséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
 1. „Elmaradt haszon” címén a Szolgáltató nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.
 1. A hirdetésnek a lapban való elhelyezésére az adott lap struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. Az ilyen igényt a szerződés megkötésekor egyeztetni kell. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, de ha a megállapodásban megjelölt helyért felárat számított fel, ezt Szolgáltató köteles visszafizetni.
 1. Hirdetési díjak
 1. A Szolgáltató hirdetési árlistát alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat.
 1. A Reklámozó az árlista szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. Ebben az esetben már első hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben azonban a hirdető a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. Ebben az esetben a Reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni a Szolgáltatóval akkor is, ha az év végén derül ki, hogy a Reklámozó a vállalt hirdetési mennyiséget nem tetette közzé.
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles közzétenni. A változások közzététele előtt kötött megállapodások esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.
 1. Az előre megrendelt hirdetés határidőn túli leadása esetén – ha a Szolgáltató a hirdetést még közzé tudja tenni –, a reklámozónak kötbért kell fizetnie, amely a hirdetési díj 10%-a.

Abban az esetben, ha a késedelem miatt a megjelentetésre már nincs lehetőség, vagy ha a Reklámozó nem bocsátotta Szolgáltató rendelkezésre a hirdetési anyagokat a kötbér mértéke megegyezik a hirdetési díj teljes összegével.

 1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a reklámozónak a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetni. Ezt a határidőt a mindenkori érvényes médiaajánlatok tartalmazzák.
 1. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik.

 

 1. A már megrendelt hirdetés a megjelenés előtti 30. napig minden következmény nélkül lemondható. Éves vagy többszöri megjelenésre vonatkozó hirdetés lemondása esetén azonban a Szolgáltató megvonhatja az éves vagy többszöri megjelenéshez rendelt kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.
 1. Abban az esetben, ha a leadási határidő lejártáig a reklámozó nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a megállapított nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, anyagokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljes hirdetési díj kiszámlázására és behajtására.
 1. Fizetési feltételek
 1. A megjelent hirdetésekről Szolgáltató számlát állít ki, melyet eljuttat a Reklámozó címére. Reklámozó vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését. Eltérő megállapodás hiányában a fizetési határidő 8 nap.
 1. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációnak a számla kiállítását követő 8 napon belül van helye. A Reklámozó mindennemű reklamációt írásban köteles Szolgáltatónak bejelenteni.
 1. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó a Ptk.-ban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
 1. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Reklámozó megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a Reklámozó a megelőző számlák ellenértékét ki nem egyenlíti.

Amennyiben a Reklámozó többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a Szolgáltató egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Reklámozó köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások  ellenértékét, azaz megfizetni a Szolgáltatónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezenfelül köles a Szolgáltató által  a 3.2. pont szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – megtéríteni a késedelmi kamattal együtt. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.

 1. Reklámozó csak akkor jogosult a Szolgáltató felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Szolgáltató ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.
 1. Felelősségi szabályok
 1. A Reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
 1. A Szolgáltató a hirdetés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a változtatás végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. Az ilyen változtatások többletköltségei minden esetben a reklámozót terhelik. Amennyiben a reklámozónak folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van, és a következő szám leadási határidejének lejártáig nem ad új anyagot, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelent hirdetést ismétli meg.
 1. Ha a Reklámozó által átadott nyomdakész anyagban meglévő hibák a Szolgáltatónak történt átadáskor nem vagy csak nehezen voltak felismerhetők, és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, továbbá ha a reklámozó a próbalenyomatot jóváhagyta, a Szolgáltató a hibás teljesítés miatt nem felel. Nem felel a Szolgáltató a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a Reklámozó az ismételt megjelenés előtt nem élt reklamációval. Minden egyéb, a Szolgáltató vagy a nyomda terhére felróható teljesítési hiba esetén a reklámozó a hirdetési díj arányos leszállítását, másodsorban pedig a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését kérheti.
 1. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő behúzott vagy befűzött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. Az ilyen anyagok közzétételét is jogosult azonban minden olyan esetben visszautasítani, amelyek a reklám visszautasításához vezethetnek.
 1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető.
 1. Az egyedi hirdetési vagy a keretszerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az eseti szerződések vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak rendelkezést – a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a Reklámozó a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a szolgáltató a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

 1. Adatkezelési kikötés
 1. A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a /megrendelésben szerződésben megadott természetes személy közreműködői személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) és a magyar jogszabályokban, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában részletezett előírások betartásával.
 2. A személyes adatok címzettjei: a Szolgáltató szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, megbízottjai, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói.
 3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Szolgáltató által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
 5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság Adatkezelési Tájékoztatójában olvashatók.
Érvényes: 2019.01.01-től visszavonásig.